Schronisko Azorek

Wzór umowy adopcyjnej

Umowa adopcyjna nr 19/03/2015


Zawarta dnia   .03.2015 w Obornikach pomiędzy:

Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach
ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki
tel. 61 29 60 017, kom. 665 054 582
zwanym dalej Schroniskiem,

a

Imię i nazwisko:
Adres:
PESEL / REGON:
tel.:
zwanym dalej Adoptującym.

§ 1

Umowa dotyczy adopcji psa:
Imię:
Płeć: Samica
Gatunek: pies
Rasa: mieszaniec
Umaszczenie:
Cechy szczególne:

§ 2

Adopcja psa jest odpłatna. Opłatę w wysokości  złotych należy uiścić na rzecz Schroniska.

§ 3

Adoptujący zobowiązuje się do:

 1. zarejestrowania zwierzęcia we właściwym urzędzie,
 2. zapewnienia zwierzęciu starannej opieki weterynaryjnej obejmującej w szczególności przeprowadzanie obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie,
 3. zapewnienia zwierzęciu wyżywienia, wody oraz schronienia,
 4. utrzymywania zwierzęcia w granicach swojej posiadłości oraz nie wypuszczanie go bez dozoru w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 5. zapewnienia poszanowania, ochrony, opieki oraz traktowania zwierzęcia z należytym szacunkiem, nie odsprzedawać, nie przekazywać go w formie prezentu ani towaru wymiennego,
 6. nietrzymania zwierzęcia na łańcuchu oraz nietrzymania zwierzęcia w kojcu bez możliwości spacerów w celu umożliwienia zwierzęciu realizacji zachowań społecznych,
 7. odprowadzenia zwierzęcia do Schroniska w ciągu 7 dni w razie gdyby nie spełniało oczekiwań Adoptującego,
 8.  niepoddawania zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym eksperymentom,
 9. obowiązkowego zawiadomienia Schroniska w ciągu 24 godzin od zaginięcia zwierzęcia,
 10.  wykonania na koszt Schroniska-u wskazanego lekarza weterynarii- zabiegu sterylizacji samic:
  • w przeciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy adopcyjnej, w przypadku gdy zwierzę nie zostało poddane zabiegowi sterylizacji przed adopcją,
  • suk po pierwszej cieczce, gdy w momencie adopcji jest za młoda do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji,
  • do momentu obowiązkowej sterylizacji Adoptujący nie dopuści do rozmnażania się suczki. 

 

§ 4

Schronisko zastrzega sobie prawo do przeprowadzania inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabrania go z powrotem do Schroniska w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków lub nieprzestrzegania warunków umowy adopcyjnej.

§ 5

Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż niewywiązanie się z obowiązku sterylizacji psa będzie równoznaczne z utratą praw przysługujących właścicielowi, a pies zostanie zwrócony do Schroniska.

§ 6

Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 tj.).

§ 7

Adoptujący oświadcza, że na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 tj.) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę GEULINCX POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (72-004), ul. Szkolna 17, w celu prowadzenia baz danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na ich udostępnianie pozostałym schroniskom i instytucją korzystającym z sieci Systemu Informacji o Zwierzętach. Adoptujący oświadcza również, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych oraz prawie ich poprawiania.
…………………………………………                                          …………………………………………
                     Shronisko                                                           Adoptujący


Do pobrania:
Wzór umowy adopcyjnej
Zarządzenie Burmistrza  Obornik o  wysokości opłat za usługi świadczone przez schronisko
Uchwała i statut schroniska Azorek