Schronisko Azorek

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

informuję, iż

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek ul.Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki, e-mail reprezentowane przez Kierownika Panią Iwonę Jindra.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy

3) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy oraz w celach promocyjnych placówki.

4) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. RODO. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz następuje na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

 

5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, oraz podmioty zewnętrzne na podstawie oraz jedynie w zakresie wynikającym z odrębnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych takie jak np. baza danych Safe Animal, System Informacji o Zwierzętach.

6) państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

7) posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w jakiej jej udzielono, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgoda na utrwalanie wizerunku są dobrowolne.

10) w podmiocie w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywany jest monitoring wizyjny.