Schronisko Azorek

Regulamin adopcji

Regulamin adopcji

 

1. Zwierzęta przebywają w Schronisku przez okres 14 dni w celu ustalenia właściciela w przypadku zagubienia zwierzęcia, jak i w celu wykluczenia zagrożenia epidemiologicznego dla innych zwierząt przebywających w Schronisku. Właściciele zwierząt, które przypadkowo znalazły się w Schronisku, mają prawo do ich odbioru, po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności. Właściciel nie ponosi kosztów za odbiór psa.

 

2. Zwierzę może być oddane do adopcji po 14 dniach od przyjęcia do Schroniska, oraz po obowiązkowej sterylizacji i kastracji. Wymienione zabiegi nie dotyczą szczeniąt oraz psów młodych, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej, a także psów, których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie zabiegu.

 

3. Zwierzę może być wydane do adopcji osobie, która posiada warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki.

 

4. Zwierzęta wydawane są do adopcji wyłącznie na podstawie zobowiązania/umowy adopcyjnej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

5. Procedura adopcyjna
a) wybór psa ( należy podać imię psa)
b) wypełnienie ankiety przedadopcyjnej załącznik nr 2 (wersja do druku), ankieta przedadopcyjna (do wypełnienia on-line) lub/i skontaktowanie się ze Schroniskiem
c) przyjazd na spacer zapoznawczy z psem (nie dotyczy szczeniąt)
d) zapoznanie się i podpisanie zobowiązania/umowy adopcyjnej załącznik nr 1 w obecności pracownika lub osoby upoważnionej.

 

6. Osoba, która adoptowała zwierzę może oddać je do Schroniska bez żadnych konsekwencji w ciągu 7 dni, uzasadniając swoją decyzję.

 

7. Zwierzęta są wydawane do adopcji tylko osobom pełnoletnim.

 

8. Nie wydaje się zwierząt:
a) osobom poniżej 18 lat,
b) osobom nietrzeźwym,
c) osobom podejrzanym o handel zwierzętami,
d) osobom nie posiadających warunków do utrzymania psa
e) osobom nie posiadającym odpowiedniego wyposażenia do zabrania zwierzęcia (obroży, smyczy, koszyka/transportera w przypadku szczenięcia)
f) osobom, które nie respektują regulaminu adopcji obowiązującego w Schronisku
g) osobom, które nie zgadzają się z zapisami umowy adopcyjnej.

 

9. Schronisko może odmówić wydania do adopcji zwierzęcia osobie, która w ciągu trzech ostatnich lat, zrzekła się prawa własności zwierzęcia, porzuciła je lub została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za znęcanie się nad zwierzętami lub dopuszczenie się rażących zaniedbań. Sytuacje uzasadnione rozważane będą indywidualnie.

 

10. Nie wydaje się do adopcji:
a) szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia,
b) ciężarnych suk,
c) zwierząt przebywających na kwarantannie,
d) zwierząt chorych i określonych jako „nieadopcyjne”

11. Schronisko może odmówić wydania zwierzęcia do adopcji. W przypadkach spornych ostateczną decyzję o adopcji podejmuje Kierownik Schroniska.

 

12. Schronisko nie prowadzi rezerwacji psów do adopcji.

 

13. Przy wydaniu zwierzęcia do adopcji, pracownik Schroniska wpisuje w zobowiązaniu adopcyjnym/umowie adopcyjnej z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości imię, nazwisko, adres, nr PESEL, osoby odbierającej swoje zwierzę lub adoptującej. Osoba ta potwierdza dane własnoręcznym podpisem.

 

14. Schronisko przed wydaniem psa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia warunków, w jakich zwierzę będzie przebywało oraz prawo do kontroli tych warunków po adopcji. W przypadku stwierdzenia złego traktowania zwierzęcia i łamania postanowień Ustawy o ochronie zwierząt, schronisko ma prawo odebrać adoptowane zwierzę.

 

15. Schronisko może przekazać zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom, fundacjom i innym osobom prawnym, których statutowym zadaniem jest opieka i pomoc bezdomnym zwierzętom. W takim wypadku sporządzany jest odrębny protokół przekazania. Decyzję o przekazaniu zwierzęcia podejmuje Kierownik Schroniska.

 

16. Każda osoba adoptująca zwierzę ze Schroniska, zobowiązana jest do:
a) uiszczenia opłaty 49.20 zł za adopcję psa ustalonej Zarządzeniem Nr 557/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. wydanym przez Burmistrz Obornik,
b) podpisania umowy adopcyjnej albo umowy odbioru zwierzęcia przez właściciela albo umowy zabrania zwierzęcia do domu tymczasowego,
c) każdy pies wydawany ze schroniska poprzednim właścicielom albo przy adopcji jest oznakowany mikroczipem, którego numer i dane są wpisane do bazy danych Safe-Animal.eu

 

17. Zwolnienie z opłat przysługują w następujących przypadkach na podstawie (Zarządzenia Nr 557/2016 z 14 listopada 2016 r.) a) adopcja zwierząt realizowana przez wolontariuszy schroniska, b) adopcja zwierząt przez domy tymczasowe, c) przejęcia psów do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz do pracy służb specjalnych.

 

Załączniki:
1. Zobowiązanie do umowy
2. Ankieta przedadopcyjna (format do druku)
Ankietę przedadopcyjną możesz wypełnić on-line. Formularz zostanie przesłany na naszą skrzynkę mailową. Ankieta przedadopcyjna (do wypełnienia on-line).