Schronisko Azorek

Walka z bezdomnością

UCHWAŁA NR XXX/410/21 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2021.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj. ze zm.) i art. 11a w związku z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 tj.) po zaopiniowaniu przez działających na terenie Gminy Oborniki: państwowego powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Drewicz

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/410/21 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 31 marca 2021 r.

 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY OBORNIKI NA ROK 2021

Rozdział 1.

Wprowadzenie

§1.  1. Określenie corocznych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

 1. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oborniki poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2021, w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących go jednostek.
 2. Program obejmuje zadania wskazane zapisami 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a proponowane rozwiązania poparte są wnioskami wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory.

Rozdział 2.

Cele Programu

§2. Celami Programu opieki    nad    zwierzętami    bezdomnymi    oraz    zapobiegania

bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2021 są:

 1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt;
 2. zapobieganie bezdomności zwierzą

Rozdział 3.

Zadania realizowane w ramach Programu

§3. W ramach Programu Gmina Oborniki realizuje następujące zadania:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
 3. odławianie bezdomnych zwierząt,
 4. sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 6. usypianie ślepych miotów,
 7. zapewnienie miejsca dla    bezdomnych    zwierząt    gospodarskich    we    wskazanym gospodarstwie rolnym,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 9. określenie planu znakowania zwierząt,
 10. określenie planu sterylizacji i kastracji psów na terenie Gminy

Rozdział 4.

Wykonawcy Programu

§4.  1. Realizację zadań w ramach Programu Gmina Oborniki prowadzi poprzez:

 1. Jednostkę budżetową Gminy Oborniki Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach zwanym dalej również Schroniskiem, realizującą zadania, o których mowa w § 5 - § 10 pkt 1) uchwały. Schronisko określa procedury niezbędne do realizacji ww. zadań, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Obornik,
 2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Obornikach w zakresie zadań, o których mowa w od § 10 pkt 2) do § 14 uchwały oraz współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej a także schroniskiem,
 3. Straż Miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz podejmowania interwencji w sprawach zwierząt, w tym z tytułu naruszenia zapisów ustawy o ochronie zwierząt,
 4. Organizacje społeczne w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie zwierząt.
 5. Publikowanie na stronie internetowej oborniki.pl w zakładce „zwierzęta” informacji na temat realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.

2. Schronisko oraz Straż Miejska w Obornikach udzielać będzie informacji o:

 1. obowiązujących procedurach związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt,
 2. lekarzach weterynarii pełniących całodobowo dyżur w związku z zapewnieniem opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
 3. gospodarstwie  rolnym,    które    zapewni    opiekę    nad    bezdomnymi    zwierzętami gospodarskimi.

Rozdział 5.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

§5. Gmina Oborniki zapewnia bezdomnym zwierzętom - psom miejsce w schronisku dla zwierząt znajdującym się przy ul. K. Łopatyńskiego 1 w Obornikach prowadzonym przez jednostkę budżetową Gminy Oborniki Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”.

Rozdział 6.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§6. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi Gmina Oborniki realizuje poprzez:

 1. ustalanie miejsc    (w    tym    obiektów    budowlanych),    w których    przebywają    koty wolnożyjące;
 2. zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów;
 3. sterylizację / kastrację;
 4. zapewnienie opieki rannym bądź chorym kotom przez Schronisko lub przy udziale społecznych opiekunów. 

Rozdział 7.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§7.  1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę pozostawało, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

 1. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt wykonuje jednostka budżetowa Gminy Oborniki Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, a w przypadkach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa ludzi Straż Miejska, która podejmuje działania zabezpieczające.
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje im
 3. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
 4. Odłowione psy podlegają przewiezieniu do Schroniska, a koty przekazane są społecznemu
 5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego, z którym Gmina zawarła
 6. Na terenie Gminy Oborniki odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób stały - na interwencje zgłoszone do Schroniska lub Straży Miejskiej w Obornikach; w przypadku zgłoszenia takiej interwencji do Policji lub Państwowej Straży Pożarnej, służby te zawiadamiają

Rozdział 8.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

§8.  1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację/kastrację zwierząt w prowadzonym Schronisku na zasadach opisanych w regulaminie schroniska.

 1. Kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu dokonuje lekarz
 2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynari

Rozdział 9.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

 1. sprawdzenie czy dane zwierzę jest trwale oznakowane, a w przypadku pozytywnego wyniku przez nawiązanie kontaktu z dotychczasowym właścicielem zwierzęcia, w celu jego
 2. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
 3. informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronach internetowych schroniskoazorek.pl
 4. przekazywanie do adopcji zwierząt przebywających w schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu    zabiegów    lekarsko-weterynaryjnych    zgodnie z regulaminem Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia, po podpisaniu umowy adopcyjnej. 

Rozdział 10.

Usypianie ślepych miotów

§10. Plan bezpłatnego usypiania ślepych miotów psich i kocich obejmuje:

 1. Ślepe mioty psie pochodzące od zwierząt bezdomnych oraz kocie pochodzące od kotów wolnożyjących.
  Usypiane miotów odbywa się według następujących zasad:
  1. zabieg wykonuje    lekarz    świadczący    opiekę    weterynaryjną    w Schronisku    dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”,
  2. ocena kwalifikacji narodzonych zwierząt do ślepego miotu pozostaje w kompetencji lekarza weterynarii,
  3. po uśpieniu, zwłoki zwierzęce pozostają w schronisku w celu przekazania ich odpowiednim służbom,
  4. fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach.
 2. Ślepe mioty psie i kocie pochodzące od zwierząt, które posiadają właściciela.
  Usypiane miotów odbywa się według następujących zasad:
  1. zabieg wykonują lekarze weterynarii, z którymi Gmina Oborniki zawarła umowę. Wykaz uprawnionych lekarzy podany jest na stronie internetowej oborniki.pl lub www.schroniskoazorek.pl
  2. ocena kwalifikacji narodzonych zwierząt do ślepego miotu pozostaje w kompetencji lekarza weterynarii,
  3. fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji weterynaryjnej gabinet

Rozdział 11.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

§11. 1. Na gospodarstwo rolne, w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje   się    gospodarstwo    prowadzone    przez    RSP    w Łukowie w miejscowości Łukowo. Zakres porozumienia określa gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

 1. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Oborniki podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

Rozdział 12.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy z Panem Januszem Kozińskim lekarzem weterynarii, prowadzącym gabinet pod adresem Oborniki, ul. Łopatyńskiego 1.

 1. Lekarz weterynarii podejmuje czynności po otrzymaniu zgłoszenia od uprawnionych

służb: Straży Miejskiej, Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.

 

Rozdział 13.

Plan znakowania zwierząt

§13. 1. Bezdomne psy czipowane są w Schronisku przed wydaniem ich do adopcji lub wydaniem dotychczasowemu właścicielowi. Schronisko wprowadza informacje o czipowaniu do bazy danych zwierząt znakowanych www.safe-animal.eu.

 1. Pozostałe psy, z terenu gminy Oborniki, czipowane są nieodpłatnie przez lekarzy weterynarii, z którymi Gmina Oborniki zawarła umowę. Lekarz wprowadza informacje do bazy danych zwierząt znakowanych www.safe-animal.eu. Wykaz uprawnionych lekarzy podany jest do publicznej wiadomości na stronie www.oborniki.pl lub www.schroniskoazorek.pl.

Rozdział 14.

Plan sterylizacji i kastracji psów na terenie Gminy Oborniki

§14. 1. Gmina realizuje plan sterylizacji i kastracji psów, z terenu Gminy Oborniki.

Zadanie realizowane jest według następujących zasad:

 1. zabieg wykonują lekarze weterynarii, z którymi Gmina Oborniki zawarła umowę. Wykaz uprawnionych lekarzy podany jest na stronie oborniki.pl lub www.schroniskoazorek.pl
 2. ocena kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu pozostaje w kompetencji lekarza
 3. fakt wykonania zabiegu sterylizacji / kastracji odnotowuje się w ewidencji weterynaryjnej
 4. plan przewiduje wykonanie 30 zabiegów sterylizacji oraz 15 zabiegów kastracj

Rozdział 15.

Finansowanie Programu

§15. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Oborniki.

2. Koszt realizacji Programu z budżetu Gminy Oborniki wynosi łącznie 000,00 zł brutto i obejmuje wykonanie zadań związanych z:

 1. zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
 2. opieką nad wolno żyjącymi kotami
 3. odławianiem bezdomnych zwierząt
 4. sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku
 5. poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt
 6. usypianiem ślepych miotów:
  1. w schronisku
  2. psich i kocich z terenu Gminy Oborniki
 7. realizacją porozumienia z gospodarstwem rolnym
 8. realizacją umowy z lekarzem weterynarii w sprawie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 9. realizacją planu znakowania zwierząt
  1. w schronisku
  2. pozostałych psów
 10. realizacją planu sterylizacji i kastracji psów z terenu Gminy
 1. Wydatkowanie środków określonych w ust. 2 pkt 1,2,3,4,5,6a, i 9a następuje poprzez realizującą zadanie jednostkę budżetową Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, a finansowanie zadań określonych w ust. 2 pkt 6b,7,8 i 9b i 10 z budżetu Gminy
 2. Realizujący zadanie rozlicza środki przeznaczone na realizację Programu, przedstawiając Burmistrzowi Obornik sprawozdanie finansowe wraz z opisem merytorycznym w terminie do dnia 31 stycznia 2022

 

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 tj.) zapisami art. 11 określa, że zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Dalej zapisami art. 11a, zobowiązuje rady gmin do określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2021. Program obejmuje swoim zakresem realizację zadań, takich jak:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 3. odławianie bezdomnych zwierząt,
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 6. usypianie ślepych miotów,
 7. wskazanie gospodarstwa   rolnego    w celu    zapewnienia    miejsca    dla    zwierząt gospodarskich,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 9. plan znakowania zwierząt,
 10. plan sterylizacji i kastracji psów,

wyczerpując tym samym delegację ustawową art. 11a ww. ustawy.

Projekt Programu podlegał procedurze opiniowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Oborniki oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy Oborniki, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Wykaz uprawnionych na terenie gminy Obornik lekarzy weterynarii do:

 • Nieodpłatnego czopowania
 • Nieodpłatnego wykonywania zabiegów sterylizacji (30)oraz kastracji (15)

 

 1. Janusz Koziński
 2. Robert Grzesiak
 3. Anna Bromber