Schronisko Azorek

Walka z bezdomnością

UCHWAŁA NR LXXVII/972/24 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

 

z dnia 27 marca 2024 r.

 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2024

 

Na podstawie art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

 • 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Paweł Drewicz

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/972/24 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 27 marca 2024 r.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY OBORNIKI NA ROK 2024

 

Rozdział 1. Wprowadzenie

 • 1. 1. Określenie corocznych programów  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

 1. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oborniki poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2024, w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących go jednostek.
 2. Program obejmuje zadania wskazane zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, a proponowane rozwiązania poparte są wnioskami wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory.

Rozdział 2. Cele Programu

 • 2. Celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2024 są:
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt;
 • zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 3.

Zadania realizowane w ramach Programu

 • 3. W ramach Programu Gmina Oborniki realizuje następujące zadania:
 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
 • odławianie bezdomnych zwierząt,
 • sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 • usypianie ślepych miotów,
 • zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 • określenie planu znakowania zwierząt,
 • plan sterylizacji suczek na terenie Gminy

Rozdział 4.

Wykonawcy Programu

 • 4. 1. Realizację zadań w ramach Programu Gmina Oborniki prowadzi poprzez:
 • Jednostkę budżetową Gminy Oborniki Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach zwaną również Schroniskiem, realizującą zadania, o których mowa w 5 - § 10 oraz § 13 ust. 1. Schronisko określa procedury niezbędne do realizacji ww. zadań, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Obornik,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Obornikach w zakresie zadań, o których mowa w § 8, § 11, §12 oraz § 13 ust. 2 .

 

 • Straż Miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez podejmowanie interwencji w sprawach zwierząt, w tym z tytułu naruszenia zapisów ustawy o ochronie zwierząt,
 • Organizacje społeczne w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie zwierząt,

Rozdział 5.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

 • 5. Gmina Oborniki zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku położonym w Obornikach przy ul. K. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki, https://www.schroniskoazorek.pl/

Rozdział 6.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

 • 6. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi Gmina Oborniki realizuje poprzez:
 • współpracę z opiekunami społecznymi oraz wskazywanie przez opiekunów społecznych obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące;
 • zapewnienie dokarmiania przy udziale opiekunów społecznych;
 • sterylizację samic i kastrację samców;
 • zapewnienie opieki rannym bądź chorym kotom przez Schronisko lub przy udziale opiekunów

społecznych.

 • Rejestracja opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki, odbywa się poprzez złożenie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach wniosku o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki ( załącznik – wzór wniosku).

Rozdział 7.

Odławianie bezdomnych zwierząt

 • 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę pozostawało.
 1. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt wykonuje Schronisko, a w przypadkach zagrożenia życia lub

bezpieczeństwa ludzi Straż Miejska, która podejmuje działania zabezpieczające.

 1. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia.
 2. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
 3. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska, gdzie dokonuje się wstępnej oceny stanu zdrowia zwierzęcia. Po badaniu wdrażane są dalsze procedury.
 4. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego, z którym Gmina

zawarła porozumienie.

 1. Na terenie Gminy Oborniki odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób stały - na interwencje zgłoszone do Schroniska lub Straży Miejskiej w Obornikach; w przypadku zgłoszenia takiej interwencji do Policji lub Państwowej Straży Pożarnej, służby te zawiadamiają Schronisko.

Rozdział 8.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

 1. Kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu dokonuje lekarz
 2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii gabinet usługi

sanitarno-weterynaryjne Janusz Koziński przy ul. Łopatyńskiego 1 w Obornikach.

 

Rozdział 9.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 • 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
 • sprawdzenie czy dane zwierzę jest trwale oznakowane czipem, a w przypadku zarejestrowanego czipa przez nawiązanie kontaktu z właścicielem zwierzęcia w celu jego odebrania.
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
 • informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej https://www.schroniskoazorek.pl/
 • przekazywanie do adopcji zwierząt przebywających w schronisku po odbyciu 15 dniowej kwarantanny, po przeprowadzeniu zabiegów weterynaryjnych jeżeli takowe są konieczne i zgodnie z procedurą adopcyjną określoną regulaminem Schroniska https://www.schroniskoazorek.pl/regulaminy/regulamin-schroniska.

Rozdział 10.

Usypianie ślepych miotów

 • 10. Plan bezpłatnego usypiania ślepych miotów obejmuje:
 • Usypiane ślepych miotów odbywa się według następujących zasad:
  • zabieg wykonuje lekarz świadczący opiekę weterynaryjną w Schronisku - gabinet usługi sanitarno- weterynaryjne Janusz Koziński przy ul. Łopatyńskiego 1 w Obornikach
  • ocena kwalifikacji narodzonych zwierząt do ślepego miotu pozostaje w kompetencji lekarza weterynarii,
  • po uśpieniu, zwłoki zwierzęce pozostają w schronisku w celu przekazania ich odpowiednim służbom a fakt

uśpienia ślepego miotu odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Schronisko.

Rozdział 11.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

 • 11. 1. Na gospodarstwo rolne, w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Łukowie z siedzibą w Łukowo 3, 64-600 Oborniki. Szczegółowy zakres działania określa zawarta pomiędzy gminą a gospodarstwem rolnym umowa.

Rozdział 12.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 • 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy lekarzem weterynarii Januszem Kozińskim świadczącym usługi sanitarno-weterynaryjne Janusz Koziński Gabinet Weterynaryjny przy ul. Łopatyńskiego 1 w Obornikach.
 1. Lekarz weterynarii podejmuje czynności po otrzymaniu zgłoszenia od uprawnionych służb: Straży

Miejskiej, Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 13.

Plan znakowania zwierząt

 • 13. 1. Bezdomne psy czipowane są w Schronisku w terminie 7 dni od zakończenia kwarantanny, chyba że lekarz weterynarii zaleci inaczej. Schronisko wprowadza informacje o zaczipowaniu do bazy danych zwierząt znakowanych: https://www.safe-animal.eu/pl/
 1. Psy z terenu gminy Oborniki, posiadające właścicieli czipowane są nieodpłatnie przez lekarzy weterynarii, z którymi Gmina Oborniki zawarła umowę. Lekarz wprowadza informacje dotyczące czipowania do bazy danych zwierząt znakowanych https://www.safe-animal.eu/pl/

Wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do nieodpłatnego czipowania podany jest do publicznej

wiadomości na stronie https://www.oborniki.pl/utrzymanie-czystosci/czipowanie-psow/

Rozdział 14 Plan sterylizacji

 • 14. 1. Gmina realizuje plan sterylizacji suczek z terenu Gminy Oborniki. Zadanie realizowane jest według następujących zasad:

 

 • zabieg wykonują lekarze weterynarii, z którymi Gmina Oborniki zawarła umowę. Wykaz uprawnionych lekarzy podany jest na stronie https://www.oborniki.pl/utrzymanie-czystosci/czipowanie-psow/
 • ocena kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu pozostaje w kompetencji lekarza
 • fakt wykonania zabiegu sterylizacji odnotowuje się w ewidencji weterynaryjnej
 • plan przewiduje wykonanie minimum 24 zabiegów.

Rozdział 15 Finansowanie Programu

 

 

 • 15. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Oborniki.
 1. Koszt realizacji Programu z budżetu Gminy Oborniki wynosi łącznie 194.250,00 zł brutto i obejmuje wykonanie zadań związanych z :
  • zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
  • opieką nad wolno żyjącymi kotami,
  • odławianiem bezdomnych zwierząt,
  • sterylizacją i kastracją zwierząt w schronisku,
  • poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  • usypianiem ślepych miotów,
  • realizacją porozumienia z gospodarstwem rolnym,
  • realizacją umowy z lekarzem weterynarii w sprawie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
  • realizacją planu znakowania zwierząt:
   1. psów bezdomnych w schronisku
   2. psów z terenu gminy Oborniki posiadających właścicieli.
  • plan sterylizacji suczek
 2. Wydatkowanie środków określonych w 2 pkt 1,2,3,4,5, 6 i pkt 9 a) następuje poprzez realizującą zadanie jednostkę budżetową Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, a finansowanie zadań określonych w ust. 2 pkt 7,8 9 pkt b oraz 10 z budżetu Gminy Oborniki.
 3. Sposób wydatkowania Środków finansowych, o których mowa w 2 przedstawiony został w układzie

tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 2 do programu.

 1. Zwiększenie w planie finansowym  jednostki  środków  przeznaczonych  na  realizację  ww.  zadań,

nie powoduje konieczności zmiany niniejszej uchwały.

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł: Wniosek o wpis do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów wolnożyjących na terenie Gminy Oborniki

 

Imię i Nazwisko:

adres zamieszkania:

 

telefon kontaktowy:

 

email;

 

Oświadczam, że sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi, na terenie Gminy Oborniki, zgodnie z poniższym

wykazem:

Populacja:

 

 1. adres populacji:

 

 1. miejsce bytowania (np.: piwnica, podwórko, ):

 

 1. koty podwórkowe posiadają domki:

 

□ – tak                                                                          □ – nie

 

 1. liczebność populacji....................................

 

- w tym ilość kotów wysterylizowanych/wykastrowanych........................... szt.

 

 1. forma udzielanej przez opiekuna pomocy:

 

□ dokarmianie                     □ leczenie                            □ sterylizacja                      □ organizacja schronień

 

 1. adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (np. przy altanie śmietnikowej, przy ogrodzeniu, przy domkach bytowych kotów, itd.)
 2. Zobowiązuję się informować pisemnie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach o zmianie liczebności kotów objętych moją opieką oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych w niniejszym wniosku, w szczególności o zaprzestaniu przeze mnie opieki nad kotami wolno żyjącymi
 
   

 

Czytelny podpis, data

 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

tytuł Wydatkowanie Środków finansowych

 

lp.

zadanie

klasyfikacja budżetowa

kwota [zł]

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

zapewnienie bezdomnym

zwierzętom miejsca w schronisku

900/90013/3020

1250,00

900/90013/4010

80000,00

900/90013/4040

7000,00

900/90013/4110

14800,00

900/90013/4120

2150,00

900/90013/4210

9000,00

900/90013/4220

300,00

900/90013/4260

3000,00

900/90013/4280

100,00

900/90013/4410

50,00

900/90013/4430

600,00

 

 

2.

 

 

opieka nad wolno żyjącymi kotami

900/90013/4010

1000,00

900/90013/4040

1000,00

900/90013/4110

2700,00

900/90013/4120

400,00

 

 

3.

 

 

odławianie bezdomnych zwierząt

900/90013/4010

5000,00

900/90013/4110

850,00

900/90013/4120

150,00

900/90013/4210

2500,00

4.

sterylizacja i kastracja zwierząt

w schronisku

900/90013/4300

15000,00

5.

poszukiwane właścicieli dla bezdomnych zwierząt

900/90013/4360

500,00

6.

usypianie ślepych miotów

900/90013/4300

3000,00

7.

realizacja porozumienia z gospodarstwem rolnym

900/90013/4300

1000,00

 

 

8.

realizacja umowy z lekarzem weterynarii w sprawie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

 

900/90013/4300

 

 

9000,00

 

 

9.

 

realizacja planu znakowania zwierząt

psów bezdomnych w schronisku

900/90013/4210

2000,00

900/90013/4300

2500,00

psów z terenu gminy Oborniki posiadających właścicieli

900/90013/4210

1000,00

900/90013/4300

2400,00

10.

sterylizacja suczek

900/90013/4300

12000,00

 

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) zapisami art. 11 określa, że zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Dalej zapisami art. 11a, zobowiązuje rady gmin do określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2024. Program obejmuje swoim zakresem realizację zadań, takich jak:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 • odławianie bezdomnych zwierząt,
 • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 • usypianie ślepych miotów,
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 • plan znakowania zwierząt,
 • plan sterylizacji suczek

wyczerpując tym samym delegację ustawową art. 11a ww. ustawy.

Projekt Programu podlegał procedurze opiniowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Oborniki oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy Oborniki, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.