Schronisko Azorek

Regulamin schroniska

REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „AZOREK” W OBORNIKACH

 

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Schronisko dla Zwierząt z siedzibą w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego 1 (64-600 Oborniki) prowadzone jest pod nazwą SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „AZOREK”.
2. Do Schroniska przyjmowane są tylko zwierzęta bezdomne, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1840 z późn. zm.).
3. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta bezdomne z terenu: gminy Oborniki oraz gmin posiadających podpisaną z Gminą Oborniki porozumienie na dostarczanie bezdomnych zwierząt.
4. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasady humanitarnego traktowania transportowanych zwierząt oraz przebywających w Schronisku zarówno przez innych pracowników jak i osoby odwiedzające Schronisko.
5. Schronisko prowadzi leczenie, zwierząt, profilaktykę zdrowotną, profilaktykę szczepień ochronnych na podstawie aktualnej umowy podpisanej z lekarzem weterynarii.
6. Schronisko prowadzi współpracę na zasadzie świadczenia wolontariatu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Obornikach i korzysta z długoletnich doświadczeń tej organizacji oraz z pomocy Inspektorów TOZ w sytuacjach interwencyjnych.
7. Schronisko nie przyjmuje zwierząt na obserwacje celem stwierdzenia lub wykluczenia wścieklizny.

 

§ 2 [Podstawowe zadania Schroniska]

Do podstawowych zadań Schroniska należy w szczególności:
a. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych – zaginionych, zabłąkanych lub porzuconych.
b. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w Schronisku właściwych warunków bytowania, zgodnych z ich podstawowymi potrzebami, a także celem realizacji zachowań charakterystycznych dla przebywających w nim gatunków i ras zwierząt.
c. Przyjmowanie do Schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Oborniki i umieszczanie ich w Schronisku oraz przyjmowanie do Schroniska zwierząt pochodzących z gmin współpracujących ze schroniskiem na podstawie odrębnych umów.
d. Prowadzenie kwarantanny dla zwierząt przybyłych do Schroniska.
e. Leczenie i pielęgnacja zwierząt przebywających w Schronisku.
f. Przekazywanie zwierząt ich właścicielom oraz przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.
g. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przebywających w Schronisku.
h. Wykonywanie specjalistycznych działań w zakresie: ochrony zwierząt, zapobiegania zagrożeniom ze strony zwierząt, zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym zabiegów kastracji i sterylizacji.
i. Prowadzenie wraz z gminą promocji adopcji oraz propagowanie akcji zapobiegania rozmnażaniu psów i kotów.
j. Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez zachęcanie szkół do odwiedzania Schroniska.
k. Współdziałanie z Gminą Oborniki w kształtowaniu świadomości mieszkańców gminy w zakresie odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i prawidłowego wypełniania obowiązków przez właścicieli zwierząt.

 

§ 3 [Uśmiercanie zwierząt]

1. Uśmiercanie zwierząt w Schronisku może mieć miejsce tylko w przypadkach i na warunkach określonych w art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1840 z późn. zm.) i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Usypianie zwierząt:
a. ze stwierdzoną i potwierdzoną nieuleczalną chorobą, sprawiającą zwierzęciu cierpienie fizyczne lub psychiczne,
b. wyjątkowo agresywnych nie rokujących, po badaniach psychologicznych, nadziei na zmniejszenie agresji, następuje w sposób humanitarny i może być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. Usypianie musi odbywać się pod narkozą, a następnie środek usypiający podany musi być dożylnie. Pracownik Schroniska musi być przy zwierzęciu aż do końca. Zwierzę musi być traktowane łagodnie, aby zaoszczędzić mu trwogi przedśmiertnej.
3. Przyjmowanie ślepych miotów psów bezpańskich z gmin, z którymi podpisane są porozumienia oraz właścicielskich ale tylko z gminy Oborniki i usypianie ich w humanitarny sposób. Usypianie musi odbywać się pod narkozą, a następnie środek usypiający podany musi być dożylnie. Zabieg usypiania przeprowadza lekarz z którym podpisana jest umowa.
4. Data i przyczyna uśmiercenia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt. Zapis taki wymaga stwierdzenia podpisem kierownika Schroniska lub lekarza weterynarii.
5. Eutanazja jest dokonywana w Schronisku (w gabinecie zabiegowym) lub w gabinecie weterynaryjnym lekarza weterynarii obsługującego Schronisko.
6. Eutanazja zwierząt nie może odbywać się w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.
7. Przeznaczone do uśmiercenia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie, a zabieg uśmiercenia musi być dokonany przez lekarza weterynarii.
8. Zwłoki zwierzęce muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania ich do zakładu utylizacji w warunkach chłodniczych.

 

§ 4 [Organizacja Schroniska]

1. Każdy pracownik Schroniska ma określone przez Kierownika Schroniska czynności i obowiązki.
2. Każdy pracownik musi być przeszkolony do wykonywania obowiązków przez upoważnione organy.
3. Swoim zachowaniem wobec zwierząt pracownicy powinni dawać przykład prawidłowego stosunku do zwierząt.
4. Pracownicy Schroniska muszą się odznaczać humanitarnym i przyjacielskim stosunkiem do zwierząt.
5. Stwierdzone i udowodnione niehumanitarne lub brutalne obchodzenie się ze zwierzętami stanowi bezwzględny powód do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.
6. Na terenie Schroniska mogą przebywać pracownicy Schroniska, lekarze weterynarii oraz inne osoby, o ile ich obecność na terenie Schroniska wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy Kierownik Schroniska wyraził na ich obecność zgodę.
7. W wyznaczonych miejscach na terenie Schroniska mogą przebywać osoby dokonujące adopcji zwierzęcia ze Schroniska.
8. Schronisko jest czynne w okresie wiosenno- letnim w dni powszednie od 8.00 do 18.00, w soboty od 09.00 do 13.00, a w niedziele i święta od 10.00 do 12.00, w okresie jesienno-zimowym w dni powszednie od 8.00 do 16.00, w soboty od 09.00 do 13.00, a w niedziele i święta od 10.00 do 12.00. Przy czym w święta, placówka jest nieczynna dla osób odwiedzających.

 

§ 5 [Przyjmowanie zwierząt do Schroniska]

1. Do Schroniska przyjmowane są wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu gminy Oborniki i gmin współpracujących przywiezione przez Straż Miejską lub pracowników Schroniska. W uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach losowych np. ciężkiej choroby lub śmierci właściciela (bez pozostawienia spadkobiercy) przyjmujemy zwierzęta, które na tej drodze utraciły dom.
2. Zwierzęta mogą być przyjmowane do Schroniska tylko przez osoby do tego uprawnione tj. pracownicy schroniska.
3. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są rejestrowane w wykazie, w którym zawarte są dane dotyczące zwierzęcia - opis zwierzęcia (gatunek, wiek, rasa, płeć, maść, oznakowanie; datę i okoliczności przyjęcia do Schroniska; opis kwarantanny, wykonane zabiegi weterynaryjne, datę i przyczynę opuszczenia Schroniska, w tym dane osoby, która adoptowała zwierzę. W przypadkach zgonu – datę śmierci z podaniem jej przyczyny).
4. Po przybyciu do Schroniska zwierzę jest odpchlone i odrobaczone, a po odbyciu kwarantanny zaszczepione przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.
5. Młode psy otrzymują szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym. Szczepienie szczeniąt przeciwko wściekliźnie odbywa się po osiągnięciu przez nie szacowanego wieku 4 m-cy.
6. Zwierzęta bezdomne przyjmowane są do Schroniska w godzinach pracy placówki, a przywożone przez Straż Miejską lub Gminną - przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. W takim wypadku pozostawiane są w kojcach depozytowych.
7. Schronisko przyjmuje również zgłoszenia osobiste lub telefoniczne dotyczące miejsca pobytu bezdomnych zwierząt w celu doprowadzenia zwierzęcia do Schroniska.

 

§ 6 [Opieka nad zwierzętami]

1. Po przyjęciu do Schroniska zwierzę trafia na 14 - dniową kwarantannę w celu ochrony przed zarażeniem chorobą zakaźną pozostałych zdrowych zwierząt przetrzymywanych w Schronisku.
2. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi do czasu oswojenia się z warunkami panującymi w Schronisku. Szczególnej obserwacji i izolacji muszą być poddane zwierzęta przywiezione z warunków traumatycznych.
3. Zgodnie z przywołaną powyżej zasadą humanitarnego traktowania, zwierzęta powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe. Wybiegi, boksy i inne pomieszczenia, w których przebywają, powinny być codziennie sprzątane. Zwierzęta powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń życiową.
4. Zwierzęta mają zapewnioną opiekę weterynaryjną, której szczegółowe warunki regulowane są umową z weterynarzem. Opieka zapewniana jest całodobowo, z tym, że w godzinach nocnych i w święta na zasadzie dyżuru telefonicznego weterynarza.
5. Karmienie odbywa się na zasadach określonych w osobnych wytycznych i zgodnie z podstawowymi potrzebami. Zwierzętom zapewnia się stały dostęp do czystej wody.
6. Miejsca przygotowywania posiłków powinny być utrzymywane w czystości i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Należy regularnie usuwać nieczystości z wybiegu i z boksów i poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji. Odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja odbywają się wg zasad podanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. U zwierząt chorych należy stosować zabiegi wskazane przez lekarza weterynarii.
9. Zwierzęta przyjęte do Schroniska badane są przez lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania ze zwierzęciem – w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
10. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.
11. W Schronisku sterylizowane są obligatoryjnie wszystkie samice z wyjątkiem samic w cieczce, szczeniąt oraz samic, którym stan zdrowia nie pozwala na zabieg sterylizacji (wszystkie wyjątki- gdy jest podpisana umowa adopcyjna – określa czas kiedy dana samica musi zostać na koszt schroniska wysterylizowana u wskazanego przez schronisko weterynarza). Kastracje są przeprowadzane na samcach zdrowych, rasowych, agresywnych jak i na pozostałych ale już nie obligatoryjnie.
12. Lekarz weterynarii, który podpisał umowę ze Schroniskiem prowadzi dokumentację medyczną zwierząt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
13. Dla psów wymagających szczególnej opieki np. chorych, starych i kiedy istnieje wskazanie weterynarza, a pobyt tych psów w Schronisku, z uwagi na brak odpowiednich warunków, zagraża bezpośrednio ich zdrowiu lub życiu, wprowadza się instytucję tzw. Domów Tymczasowych (DT). Domy Tymczasowe mogą prowadzić wolontariusze Schroniska „Azorek”.

 

§ 7 [Wydawanie zwierząt]

Kwestię wydawania zwierząt właścicielom oraz wydawanie ich do adopcji, reguluje Regulamin Adopcji wraz z załącznikami.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2018 r.