Schronisko Azorek

Regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów

Regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Oborniki.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.

3. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do:
a) utrzymywania czystości w miejscu dokarmiania,
b) brania czynnego udziału w ograniczaniu populacji kotów,
c) organizacji kotom schronień,
d) współpracy z zarządcą terenu w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami.

4. W celu zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki, należy złożyć w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach wniosek o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki (załącznik – wzór wniosku).

5. Informacje dotyczące miejsc bytowania i dokarmiania kotów podane we wnioskach będą weryfikowane podczas wizji lokalnych.

6. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki prowadzi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział Oborniki wraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach.

7. Dane społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki udostępniony jest Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki w celu weryfikacji uprawnień wskazanych w punkcie 8 regulaminu.

8. Zarejestrowany opiekun otrzymuje Kartę Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, uprawniającą do:
a) bezpłatnego wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w gabinecie „Na Miejscu” ul . Marii Skłodowskiej-Curie 1 Oborniki
b) nieodpłatnego otrzymania karmy,

9. Dystrybucję karmy dla kotów wolno żyjących prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach.

10. Społeczny opiekun przy wydawaniu karmy zobowiązany jest do okazania oryginału Karty Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

11. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki zobowiązany jest powiadamiać pisemnie Schronisko o zmianie liczebności kotów objętych jego opieką oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych we Wniosku o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki.

12. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w pkt 4 wskazującej na składanie nieprawdziwych informacji, społeczny opiekun zostaje wykreślony z Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Oborniki, a jego karta zostaje anulowana.

13. W przypadku stwierdzenia braku kontroli nad mnożeniem się populacji kotów poprzez zaniechanie wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów oraz celowe zaniechanie usypiania ślepych miotów, społeczny opiekun zostaje pozbawiony możliwości uzyskania karmy.

14. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zarejestrowany na terenie Gminy Oborniki zobowiązany jest do zapoznania się z: a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; b) aktualnie obowiązującym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki

Załącznik:
Wniosek O WPIS DO REJESTRU SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY OBORNIKI